Beretning for året 2015

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har til formål at udbrede kendskabet til og styrke interessen for lokalhistorien i det gamle Hardsyssel. Historisk Samfund udgiver ”Hardsyssels Årbog” og arrangerer et årsmøde om foråret og et sommermøde. Alle interesserede er velkomne til at deltage i disse arrangementer, og det er gratis.

Historiens Dag
I 2015 indledte Historisk Samfund en ny tradition i forbindelse med præsentationen af Hardsyssel Årbog. Samfundet inviterede til Historiens Dag på Hardsyssel Efterskole ved Vejrum søndag den 11. oktober. De 70 deltagere i arrangementet fik her mulighed for møde seks af årbogens ni forfattere og høre dem fortælle om de historier, som de bidrog med i årbogen. Efter kaffen fortalte journalist Uffe Bregendahl om, hvordan han arbejder med formidling af historie i film. Uffe Bregendahl har lavet film om bunkerne, metaldetektiver og forsvundne borge. Det var en vellykket eftermiddag, og for Historisk Samfund var det en ny måde at vække interesse for vestjysk kulturarv og historie. I efteråret 2016 vil vi derfor også præsentere årbogen og afholde Historiens Dag på Hardsyssel Efterskole.

Udviklingsdag
Styrelsen har i de seneste år ofte diskuteret, hvordan man kan styrke interessen for lokalhistorien i Ringkøbing amt. Ligeledes er styrelsen meget opmærksom på, at medlemstallet i Historisk Samfund er faldende. Det har ført til overvejelser om, hvorvidt man kan udvikle nye tilbud til medlemmerne, og hvordan man kan tiltrække nye medlemmer. Disse emner blev sat på dagsordenen for et heldagsmøde i januar 2016, hvor styrelsen diskuterede udfordringer, opgaver og nye tiltag. Historisk Samfund har stadigvæk formidling af historie og lokalhistorie som sin vigtigste opgave, og Historisk Samfund vil gerne være en væsentlig aktør på det felt. Vestjysk historie og identitet skal også fremover formidles i skriftlig form i årbogen og ved mundtlig fortælling gennem foredrag og lign. på møder og andre arrangementer, men Historisk Samfund skal også overveje, hvordan formidlingen i dag også kan foregå ved brug af de moderne, elektroniske medier. Grundlaget for Historisk Samfund er det brede arbejde med indsamling, bearbejdning og formidling af lokalhistorie; men på mødet blev det besluttet, at Historisk Samfund skal søge denne opgave løst i et tættere samarbejde med de øvrige historiske foreninger og organisationer i det gamle Ringkøbing Amt. For at styrke opbakningen til Historisk Samfund kunne man tænke sig en ny model, hvor Historisk Samfund støttes af et repræsentantskab, hvis medlemmer udpeges af disse organisationer og foreninger. Drøftelserne på udviklingsdagen mundede derfor ud i, at disse foreninger inviteres til at deltage i Historisk Samfunds årsmøde i marts 2016, og foreningerne inviteres til et møde i august måned 2016, hvor man skal drøfte de muligheder for alle parter, som kunne ligge i en sådan model.

Dialogmøde
Kontakten til de mange forskellige foreninger i amtet, som arbejder med historie og lokalhistorie, blev etableret allerede i foråret 2015, idet formanden for Historisk Samfund, Per Lunde Lauridsen, inviterede alle foreningerne til et dialogmøde den 22. marts.

Årsmøde og sommermøde
Historisk Samfund afholder altid sine møder på steder, der har historisk interesse. I 2015 blev årsmødet således holdt i den tidligere klædefabrik i Herning, som nu er rammen om Textilforum, og sommermødet blev holdt på en af Vestjyllands gamle herregårde, nemlig Møltrup, som siden 1912 har fungeret som et optagelseshjem for mænd.

Årsmødet søndag den 22. marts 2015 samlede omkring 60 deltagere på Textilforum. Efter generalforsamlingen holdt fru Bitten Damgaard foredrag om ”Mit liv med kunst”. Det var en meget levende og personlig fortælling om mødet med danske og internationale kunstnere og deres betydning ikke kun for en familie, men for en stor virksomhed. Efter kaffen fortalte museumsdirektør Tina Møberg om Museum Midtjylland og viste rundt i udstillingerne på Textilforum.

Sommermødet søndag den 15. august 2015 fandt sted på Møltrup Optagelseshjem. Forskningschef, ph.d. Michael Ejstrup holdt foredraget ”Dialekter over sø og land”. Det var en både fængslende og underholdende beretning krydret med mange eksempler. Efter kaffen, der blev indtaget i et telt i haven, orienterede forstander Ebbe Larsen om Møltrup Optagelseshjem og viste stedet frem for sommermødets 130 deltagere.

Hardsyssels Årbog 2016
Årbogen 2016 er nummer 109 i en lang række af årbøger. Den udgives i anden række som bind nr. 50 og udkommer i efteråret. Emnemæssigt spænder den vidt. Der er således en artikel af Erik Kavin: ”Kræmmervejen gennem Ikast-Brande Kommune”, en artikel af Verner Højersgaard: ”Da krigen kom til Herning 9. april 1940” og en af Viggo Sørensen: ”Den gamle hardsyssel-dialekt”. Christian Ø. Larsen beretter fra Grove: ”Fra hedegård til flyveplads” og Steen Espersen: ”Velling – et sogn med Grundtvigske rødder”. Anders Chr. Christensen fortæller om mureren og spillemanden Peter Pøhl fra Feldborg. Kim Clausen har Holger Danske på programmet, idet den danske sagnhelt er kommet til Skjern. Jens Kristian Lings fortæller om ”Elisabeth og hendes dagbøger”. Hans Herping og Frede Rosenberg belyser de historiske skæbner i forbindelse med den kommende motorvej fra Holstebro til Herning.

Redaktøren af Hardsyssel Årbog er altid på udkig efter bidrag, der fortæller om begivenheder, lokaliteter eller personer fra Ringkøbing Amt. Alle emner - meget gerne også nutidige problemstillinger - har interesse. Redaktionen er åben for alle ideer og forslag. Redaktørens adresse er: Gudrun Gormsen, Tjørnevej 46, 7500 Holstebro. E-mail: gudrun.gormsen@hotmail.com. Hun træffes også på tlf. 97 40 18 87 og 51 53 65 60.

Forfattere til artikler i årbogen modtager 10 frieksemplarer af bogen. Medlemmer af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt modtager årbogen som en del af medlemsskabet.
Årbogen sælges gennem Historisk Samfund og hos lokale boghandlere. Flere boghandlere præsenterer den nye årbog smukt og på en fremtrædende plads i deres forretninger, når den udkommer, hvilket styrelsen er meget taknemmelig over. Ligeledes glæder styrelsen sig over, at årbogen ofte får en pæn omtale på et synligt sted i de lokale aviser.

Bog om fattiggårde i Ringkøbing Amt
Ved udgangen af 2015 havde stort set alle de lokalarkiver i Ringkøbing Amt, der har givet tilsagn om at bidrage med tekst og billeder til bogen om Fattiggårde i Ringkøbing Amt, indsendt tekst og billeder til redaktionen. Hans Herping redigerer bogen, som skal udkomme i efteråret 2016. Det bliver en fin bog, som fortæller et væsentligt stykke vestjysk socialhistorie.


Styrelsen
På generalforsamlingen søndag den 22. marts på Textilforum i Herning blev Kurt Guldbæk, Per Lunde Lauridsen og Gudrun Gormsen genvalgt til styrelsen. Børge Sørensen blev ligeledes genvalgt som revisor.
Styrelsen konstituerede sig med Per Lunde Lauriden som formand, Bent Skaarup Pedersen som næstformand, Jens Peter Andersen som kasserer og Gudrun Gormsen som sekretær. Jens Johannesen er redaktør for Hardsyssels Årbog, mens Kurt Guldbæk, Hans Herping, Jane Krause og Per Lunde Lauridsen indgår i redaktionsudvalget. Knud Munk Nielsen, Jens Olufsen og Bent Skaarup Pedersen udgør mødeudvalget. Kurt Guldbæk og Jane Krause har ansvar for foreningens hjemmeside.
Styrelsen har i 2015 afholdt fem møder, hvor planlægning af årbogen og programlægning af møder for medlemmerne har været faste punkter. Udvalget vedr. bogen om fattiggårde, der består af Hans Herping, Kurt Guldbæk, Jens Johannesen, Bent Skaarup Pedersen og Gudrun Gormsen samt Erhard Leach, der foretager sideombrydningen af bogen, har afholdt et møde.

Årbøger og bøger til salg
Det er stadigvæk muligt at købe ældre årbøger, og medlemmer af Historisk Samfund kan erhverve årbøger til meget favorable priser. En prisoversigt kan ses på foreningens hjemmeside.
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har endvidere udgivet andre lokalhistoriske bøger. En oversigt og priser kan ligeledes ses på hjemmesiden.

Nyhedsbrev, e-mail service og Facebook
Styrelsen udsender et par gange om året et nyhedsbrev til medlemmerne. I 2015 er der udsendt tre nyhedsbreve. Nyhedsbrevene udsendes kun til medlemmer, der har tilmeldt sig ordningen om at modtage meddelelser fra Historisk Samfund pr. mail. Ligeledes udsendes meddelelser om eventuelle arrangementer ud over invitationerne til generalforsamlingen og årsmødet kun til medlemmer, der har tilmeldt sig orientering via mail. Det er imidlertid kun en mindre del af medlemsskaren, som har tilmeldt sig denne service. Styrelsen vil derfor gerne opfordre alle til at tilmelde sig ordningen. Forudsat naturligvis, at man har en mailadresse. Man kan tilmelde sig på Historisk Samfunds hjemmeside eller ved at henvende sig til et styrelsesmedlem.

Historisk Samfund er nu også aktiv på de sociale medier, idet Jane Krause har sørget for, at Historisk Samfund har oprettet en profil på Facebook. Sammen med samfundets hjemmeside er der derved skabt mulighed for hurtigere informationer til medlemmerne og for at skabe dialog med medlemmer og andre, der interesserer sig for historiske emner.

Styrelsen håber, at alle foreningens medlemmer vil gøre naboer, venner eller familie opmærksom på Historisk Samfund og dets tilbud og aktiviteter og modtager naturligvis gerne idéer og forslag til aktiviteter, som kan styrke Historisk Samfund og det lokalhistoriske arbejde i amtet.

Økonomi
Årsregnskabet for 2015, som kan læses efter denne beretning, klarlægger foreningens økonomiske forhold. Driften, der er nogenlunde stabil, finansieres i vid udstrækning ved medlemmernes årskontingent. Derfor holdes bestyrelses- og administrationsudgifter og lign. på et absolut lavt niveau. Flere kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt har i 2015 ydet tilskud til foreningens drift. Her skal der lyde en tak til alle, som har støttet Historisk Samfund for Ringkøbing Amt økonomisk i det forgangne år.

Lokalhistorisk samarbejde
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), der er en paraplyorganisation for lokalhistoriske foreninger. Denne forening stiller lokalhistoriske konsulenter til rådighed for dem, der arbejder med lokalhistorie. Har du brug for rådgivning i forbindelse med en udgivelse, kan du altid rette henvendelse til den lokalhistoriske konsulent, arkivar Peter Korsgaard, Stillidsvej 27, 4300 Holbæk.

Medlemskab
Alle interesserede kan melde sig ind i Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Kontingentet i 2016 er 160 kr. Indmeldelse kan ske til alle styrelsesmedlemmer eller ved henvendelse til kassereren, Frode Riber, . Indmeldelse kan også ske via hjemmesiden: www.historisksamfund.dk.
Alle nye medlemmer får den sidst udkomne Hardsyssels Årbog tilsendt gratis. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren.

Oversigt over tilskud til foreningens virksomhed
I 2015 har flere kommuner i det gamle Ringkøbing Amt ydet tilskud til Historisk Samfunds virke.
Ringkøbing-Skjern Kommune 5.000 kr.
Herning Kommune 4.000 kr.
Struer Kommune 2.000 kr.
Holstebro Kommune 800 kr.

Historisk Samfund for Ringkøbing Amts styrelse pr. 1. april 2016

Per Lunde Lauridsen
Bredgade 76, 6940 Lem
Tlf. 22 99 96 39. perlundelauridsen@gmail.com
Indvalgt 2012, formand fra 2014, medlem af årbogsudvalget fra 2012.

Bent Skaarup Pedersen
Fælledmosen 1, Stauning, 6900 Skjern
Tlf. 97 36 94 01. beskpe@hotmail.com
Indvalgt 2004, næstformand fra 2010, medlem af mødeudvalget fra 2004.

Frode Riber
Krunderupparken 36, Naur, 7500 Holstebro
Tlf. 97432097/40778033. fr@friber.dk
Indvalgt 2016, kasserer fra 2016.

Gudrun Gormsen
Tjørnevej 46. 7500 Holstebro
Tlf. 97 40 18 87/ 51 53 65 60. gudrun.gormsen@hotmail.com
Indvalgt 2012, sekretær fra 2012.
Redaktør af årbogen fra 2016.

Kurt Guldbæk
Hasselholtvej 4, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 36 01/ 51 28 85 54. Kurt_g@guldbaek.net
Indvalgt 2006, webmaster og medlem af årbogsudvalget fra 2006.

Jens Olufsen
Marktoften 2, 6950 Ringkøbing
Tlf. 61 28 63 50. j.olufsen@email.dk
Indvalgt 2011, medlem af mødeudvalget fra 2011.

Hans Herping
Rugvænget 5, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 50 20. hans.herping@outlook.dk
Indvalgt 2013, medlem af årbogsudvalget fra 2013
Formand for udvalget vedr. bogen om fattiggårde 2014.

Jane Krause
Mosevænget 13, 6973 Ørnhøj
Tlf. 42 40 28 30. fru@jane-krause.dk
Indvalgt 2014, medlem af årbogsudvalget fra 2014.

Jens Erik Villadsen
Sommer: Lisbyvej 13, Fjaltring, 7620 Lemvig
Vinter: Kongelyset 18, Mejrup, 7500 Holstebro
Tlf. 22225308. mail@jevilladsen.dk
Indvalgt 2016, webmaster fra 2016