Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/7/7/c/historisksamfund.dk/httpd.www/Beretninger/Beretning2008.php:1) in /customers/7/7/c/historisksamfund.dk/httpd.www/Beretninger/Beretning2008.php on line 1 Historisk Samfund for Ringkbing Amt

Beretning for året 2008

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har til formål at udbrede kendskabet til og øge interessen for amtets lokalhistorie i alle former. For at leve op til dette formål udgives ”Hardsyssels årbog”, og der arrangeres hvert år 2 møder skiftende steder i amtet, hvor lokalhistoriske emner er på programmet. Vore møder arrangeres oftest i samarbejde med Folkeuniversitetet og er tilgængelige for alle.

Styrelsen
Historisk Samfunds årsmøde med generalforsamling blev i året 2008 afholdt i Ejsing Forsamlingshus. På generalforsamlingen var der genvalg til styrelsen af Anna Marie Touborg Jensen, og nyvalg af Ann Bodilsen, Holstebro, og Jens Peder Andersen, Videbæk, mens vi tog afsked med Bertel H. Jensen. Revisor Jens Olufsen blev genvalgt.

Styrelsen konstituerede sig således: Knud Jessen formand, Freddy Boysen næstformand, Poul Jørgen Madsen kasserer og Inge Lise Jensen sekretær. Ansvar for årbogen fik Jens Johannesen (redaktør), Freddy Boysen, Ann Bodilsen og Kurt Guldbæk, mens Bent Skaarup Pedersen og Kurt Guldbæk påtog sig afholdelse af møder. Ansvar for foreningens hjemmeside fik Kurt Guldbæk.
Styrelsen har i det forløbne år afholdt 4 møder med planlægning af årbog og møder.

Møder
Af hensyn til vore mange medlemmer skal Historisk Samfunds mødeprogram dække Ringkøbing amts kommuner så godt som muligt. Vi prøver efter kommunalreformen at komme omkring i de tidligere 18 kommuner så godt som muligt. I 2008 afviklede vi vore møder i Ejsing i den gamle Vinderup kommune og på Skærgården ved Herning.

Vore møder er gratis tilgængelige for enhver, også for ikke-medlemmer. Alle er lige velkomne, men vi vil ikke undlade at sige til eventuelle ikke-medlemmer, at hvis man indmelder sig i Historisk Samfund, er man med til at sikre Historisk Samfunds arbejde fremover samtidig med, at man modtager foreningens årbog. Grundlaget for enhver forening er et så stort medlemstal som muligt, så alle opfordres til at hjælpe med at skaffe nye medlemmer.

årsmødet 30. marts 2008 blev afholdt i Ejsing Forsamlingshus med ca. 125 deltagere. Efter generalforsamlingen fortalte Esben Graugaard medrivende og med utallige anekdoter om ”Vesterlandets konge” Christen de Linde, om slægten og dens mange besiddelser, fint illustreret af en stor mængde dias.
Storkøbmandens søn handlede videre selv, han blev adlet af kongen for sine tjenester for fædrelandet og fundet af det originale adelsbrev i de franske alper var en af de mange spændende beretninger. Han og hans slægtninge kan sættes i forbindelse med godser som Stenumgård, Handbjerg Hovgård, Ausumgård, Lønborggård, Møltrup og Nr. Vosborg, og efterkommere efter Christen de Lindes døtre omfatter bl.a. slægterne Jermiin, de Leth, de Friedenreich og de Lichtenberg.

Sommermødet 15. juni 2008 var henlagt til Familiehøjskolen Skærgaarden i Skærbæk ved Herning. Selvom stedet oprindeligt var et populært udflugtssted, kom der kun ca. 40 til dette sommermøde – om det var på grund af bygevejr eller den lidt for sene udsendelse af programmet vides ikke, men de fremmødte gav udtryk for, at det var et spændende og godt program – og så var vi heldige med lidt opholdsvejr bagefter, så man kunne komme rundt ved søen og se det smukke landskab.
Først fortalte forstanderen på Familiehøjskolen Torkild Mads Larsen om baggrunden for højskolen, som et tilbud til den enlige forsørger, der trods belastende forhold havde valgt at beholde sit barn. Et godt indlæg, som man fornemmede kunne have fyldt meget mere. KFUKs Sociale Arbejde som stod bag initiativet til højskolen havde allerede tidligere haft et samarbejde med Tekstilarbejdernes fagforening om familielejre, og Bitten Damgaard fra tekstildynastiet i Herning har siden 1982 siddet som formand for bestyrelsen, så det førte alt sammen direkte over til dagens foredrag ”Spinlondrømme og splitbukser med lodden vrang”.
Tekstilbyen Herning blev i 2007 udnævnt som nationalt industriminde, og museumsinspektør Kristine Holm-Jensen fortalte om baggrunden, men også en del om de gode historier, der gemmer sig bag denne udnævnelse. Så nu er deltagerne vidende om, hvordan prisen på silke til faldskærme kunne danne baggrund for spinlonkjoler, og hvorfor der var lodden vrang i de berømte splitbukser, som i sommerens løb kunne ses på udstillingen i Textilforum i Herning.

Den årlige udflugt er indtil videre stillet i bero. Der overvejes nye former for tilbud i form af kortere arrangementer med vægt på historisk indhold, adgang til steder, hvor man normalt ikke har mulighed for at komme og gerne med kyndige vejledere/omvisere, evt. som aftenekskursioner.
Et sådant tiltag var aftenmødet på Rindumgaard 11. september 2008.
Godt 30 var mødt frem, og de fik en både informationsrig og underholdende oplevelse.
Miljøchef Mikael Schultz, Miljøcenter Ringkøbing, gav en kort introduktion til den virksomhed, der i 2007 overtog bygningerne efter det tidligere Statsamt. Han beskrev, hvad der foregår på stedet nu: indsamling af data om miljøet i vand- og naturområderne, planlægning af tiltag, så der i 2015 kan leves op til de af EU fastsatte mål, og endelige udførelse af de konkrete projekter. Der er ansat 58 mennesker, og det bliver ikke småpenge, der skal investeres i de kommende år.
Herefter tog tidligere amtmand Thomas Opstrup over, og han fortalte levende og fængslende om ”Rindumgård, amtmænd og meget andet”. Der blev serveret facts om den administrative udvikling, spændende beskrivelser af den spisestue og havestue, forsamlingen sad i, krydret med anekdoter om de amtmænd og deres familier, der beboet ejendommen, om deres selskabsliv og dagligdag. Der blev givet er godt indblik i, hvad titler betød i tidligere tider, og hvordan nogen udnyttede det. At fortælleren selv har oplevet meget og sammen med familien har boet på det historiske sted gjorde aftenen ekstra givtig. Efterfølgende læsning af Opstrups artikel i Hardsyssels årbog 2007 vil nu få ekstra kulør.

årbogen
”Hardsyssels årbog 2008” udkom i oktober. Redaktør Jens Johannesen har samlet 142 sider om tider og mennesker i området.


Medlemmer
Ved medlemsoptællingen 1.1.2008 havde Historisk Samfund 1068 medlemmer. I 2008 fik vi 12 nye medlemmer, men også 92 udmeldinger. Dette skyldes hovedsagelig naturlig afgang pga medlemmernes høje alder. Vi vil her byde de nye medlemmer velkommen. Desuden vil vi bede medlemmerne huske adresseforandring til kassereren, så at årbog og indbydelser ikke skal udeblive.

Økonomi
Regnskabet som følger denne beretning fortæller om foreningens økonomiske forhold.
Her skal kun siges, at Historisk Samfund lever af medlemmernes årskontingent, som vi altid har søgt at holde så lavt som muligt. I 2008 vedtoges det dog på grund af portostigninger at ændre det til 160 kr. Vi vil gerne takke alle, der har ydet tilskud til Historisk Samfunds virke i 2007, hvilket også gælder tilskud fra kommuner og lokale pengeinstitutioner.

Lokalhistorisk samarbejde
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), der er en paraplyorganisation for lokalhistoriske foreninger. Denne forening stiller lokalhistoriske konsulenter til rådighed for dem, der arbejder med lokalhistorie. Så har du brug for rådgivning i forbindelse med en udgivelse, kan du altid rette henvendelse til den lokalhistoriske konsulent arkivar Peter Korsgaard, Stillidsvej 27, 4300 Holbæk.